Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
 1. Hondengedragsbegeleider Leonie Lous-Snoek, gevestigd te Serooskerke, KvK-nummer 84554827, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Snoekdogs.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Snoekdogs tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. De website is de website met het domein www.snoekdogs.nl
 5. Werkzaamheden duidt op de verrichte werkzaamheden die Snoekdogs aan de klant verstrekt om de klant en de hond te helpen.
Artikel 2: Algemene bepalingen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens Snoekdogs waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
  Snoekdogs behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.
 3. De algemene voorwaarden die gelden en van toepassing zijn op de betreffende overeenkomst zijn de voorwaarden die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website van Snoekdogs gepubliceerd zijn: www.snoekdogs.nl
Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
 1. Snoekdogs kan niet aan haar offerte worden gehouden als de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of typefout bevatte.
 2. De door Snoekdogs in de offerte geoffreerde prijzen en tarieven zijn de prijzen en tarieven die op dat moment gelden en gelden niet automatisch voor opvolgende opdrachten of overeenkomsten.
Artikel 4: Verplichtingen van partijen in het algemeen
 1. De offerte vermeldt de vergoedingen die de klant aan Snoekdogs verschuldigd is voor de werkzaamheden.
 2. Door acceptatie van de offerte of aanschaf in de webshop ontstaat een overeenkomst tussen Snoekdogs en de klant, welke overeenkomst voor de klant de verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoedingen in het leven roept.
 3. Snoekdogs stuurt na acceptatie van de offerte of aanschaf in de webshop een factuur naar de klant voor de door haar te verrichten werkzaamheden of een deel daarvan.
 4. De facturen van Snoekdogs dienen telkens vóór de datum waarop de uitvoering van de werkzaamheden (of -indien betaling in termijnen is overeengekomen tussen partijen- het betreffende deel van de werkzaamheden) aanvangt te zijn voldaan door de klant.
 5. Als de klant in gebreke blijft met de betaling van een factuur dan wordt de uitvoering van de (verdere) werkzaamheden opgeschort totdat de factuur volledig is betaald door de klant. 
 6. Alle door Snoekdogs in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor het verhaal van vorderingen van Snoekdogs op de klant komen ten laste van de klant.
Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
 1. De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is of die Snoekdogs daarvoor relevant acht tijdig beschikbaar aan Snoekdogs.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van derden afkomstig is.
 3. Indien de klant de informatie als bedoeld in artikel 5.1 niet of niet tijdig ter beschikking stelt aan de Snoekdogs, dan behoudt Snoekdogs zich het recht voor om eventuele vertragingskosten in rekening te brengen bij de klant en/of de overeenkomst te beëindigen.
 4. Als Snoekdogs de overeenkomst wegens een tekortkoming van de klant beëindigt, is Snoekdogs niet gehouden de door de klant al voldane vergoedingen te retourneren. Deze al voldane vergoedingen gelden dan als beëindigingsvergoeding voor Snoekdogs. Snoekdogs behoudt zich het recht voor om overeengekomen vergoedingen die nog niet in rekening zijn gebracht bij de klant, alsnog in rekening te brengen en klant is verplicht deze vergoedingen binnen 7 kalenderdagen te voldoen.   
Artikel 6: Uitvoering en levering
 1. In de offerte of in de webshop is een omschrijving opgenomen van de door de Snoekdogs te verrichten werkzaamheden.
 2. Snoekdogs zal zich naar beste kunnen inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken.
 3. Snoekdogs bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en welke materialen bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen worden gebruikt. Snoekdogs houdt waar mogelijk en redelijk rekening met de wensen van de klant en/of de eigenschappen van de hond.
 4. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan door klant in geen geval wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Voorts is Snoekdogs in geen geval schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
 5. Indien Snoekdogs op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant aan Snoekdogs worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Snoekdogs.  
 6. Snoekdogs is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Voor de inschakeling van derden is uitdrukkelijk geen toestemming vereist van de klant.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte of webshop, vindt de uitvoering van de overeenkomst altijd online plaats.
 8. De door Snoekdogs als onderdeel van de werkzaamheden gegeven adviezen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van het door de klant beoogde (eind)resultaat. Het behalen van het door klant beoogde eindresultaat is ook afhankelijk van de inzet van de klant en de hond. Snoekdogs is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het door de klant beoogde eindresultaat.
 9. Deelname aan het cursussen, massages of begeleidingstrajecten van Snoekdogs is op eigen risico. De klant past het door Snoekdogs gegeven advies en/of de aanbevelingen en kennis die zij tijdens het begeleidingstraject opdoet op eigen risico toe.
Artikel 7:  Begeleidingstraject & begeleidingssessies
 1. Elk begeleidingstraject heeft een bepaalde looptijd (doorgaans 4, 6, 8 of 12 aaneengesloten weken). De looptijd van het begeleidinsgtraject wordt uitdrukkelijk door Snoekdogs vermeldt. Het begeleidingstraject dient binnen deze looptijd te worden afgerond door de klant en de begeleidingssessies vinden tijdens de looptijd plaats.  
 2. De tijdstippen waarop de begeleidingssessies, afspraken, lessen, plaatsvinden worden in overleg tussen partijen bepaald, bij voorkeur bij aanvang van de overeenkomst. Tenzij partijen anders afspreken, is er gedurende de looptijd van het traject, in beginsel, iedere week één (online) contactmoment tussen de Hondencoach en de klant.
 3. Als Snoekdogs verhinderd is voor een begeleidingssessie, afspraak, of les, zal in goed overleg tussen partijen -binnen de looptijd van het traject- een nieuw tijdstip worden bepaald. Als geen passend tijdstip kan worden overeengekomen tussen partijen dan heeft de klant recht op restitutie van de al betaalde vergoeding voor de betreffende begeleidingssessie.
 4. Als de klant verhinderd is voor een begeleidingssessie, afspraak, les, dan dient zij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende begeleidingssessie, afspraak, les, schriftelijk kenbaar te maken aan Snoekdogs. In goed overleg tussen partijen zal -binnen de looptijd van het traject- een nieuw tijdstip worden bepaald.
 5. Snoekdogs houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de volledige kosten voor een begeleidingsessie, afspraak, les in rekening te brengen als de klant (a) de begeleidingsessie, afspraak, les 24 uur voor aanvang van de betreffende begeleidingssessie, afspraak, les annuleert; of (b) zonder nadere berichtgeving, niet komt opdagen bij de begeleidingsessie, afspraak, les. Als de vergoeding voor de betreffende begeleidingssessie, afspraak, les al door de klant is voldaan, bestaat geen recht op restitutie van die vergoeding.  
 6. Als de klant met vakantie gaat, dient de klant dit uiterlijk 14 kalenderdagen voor vertrek aan te geven bij Snoekdogs. Gedurende de vakantie van de klant wordt het begeleidingstraject tijdelijk, doch voor maximaal 4 weken, onderbroken. Bij terugkomst van de klant wordt het traject direct hervat en wordt een nieuwe planning gemaakt voor de begeleidingssessies.
 7. Indien de klant nalaat om Snoekdogs te informeren overeenkomstig artikel 7.6 of indien het begeleidingstraject niet na 4 weken wordt hervat, dan houdt Snoekdogs zich het recht voor om het begeleidingstraject te annuleren en de niet genoten begeleidingssessies in die periode als vervallen te beschouwen, terwijl Snoekdogs recht houdt op vergoeding van die sessie en niet gehouden is tot restitutie van al betaalde vergoedingen voor die sessie. 
 8. Snoekdogs houdt zich het recht voor om begeleidingsessies, die, door redenen te wijten aan de klant, niet kunnen plaatsvinden tijdens de looptijd van het traject te annuleren, terwijl Snoekdogs recht houdt op vergoeding van die sessie en niet gehouden is tot restitutie van reeds betaalde vergoedingen voor die sessie.
Artikel 8: Wijziging en beëindiging van de overeenkomst
 1. Als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan. Als na het sluiten van de overeenkomst feiten of omstandigheden naar voren komen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren die een materiële impact hebben op de overeenkomst en/of de uitvoering van de werkzaamheden, dan zullen partijen in overleg treden en trachten een regeling te treffen hoe met de nieuwe feiten en omstandigheden zal worden omgegaan.
 2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan de looptijd van het begeleidingstraject en/of het tijdstip van de voltooiing van de werkzaamheden worden beïnvloed. Snoekdogs stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. De klant is gerechtigd de overeenkomst 14 kalenderdagen voor aanvang van de eerste begeleidingssessie kosteloos te beëindigen. Snoekdogs zal de door de klant al voldane vergoedingen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de opzegging aan de klant retourneren.
 4. Iedere opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
 5. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant geldt dat Snoekdogs recht heeft op:
  (a) vergoeding van de al uitgevoerde werkzaamheden (waaronder de voorbereiding, introductie, planning, begeleidingsessie, etc.) op basis van een uurtarief voor een “los consult” als vermeld op de website van Snoekdogs en;
  (b) een beëindigingsvergoeding gelijk aan 50% van de vergoeding voor de niet uitgevoerde werkzaamheden, e.e.a. onverminderd de overige rechten en remedies van Snoekdogs.
 6. De tweede volzin van artikel 8.5 (inclusief (a) en (b)) geldt mutatis mutandis, als Snoekdogs de overeenkomst beëindigt omdat de klant in gebreke blijft met haar betalingsverplichtingen of enige andere verplichting. Voordat Snoekdogs de overeenkomst beëindigt wegens een tekortkoming door de klant zal zij de klant (eenmalig) in gebreke stellen. De klant heeft maximaal 14 kalenderdagen om haar tekortkoming te herstellen.
 7. Snoekdogs heeft het recht om haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten als de klant haar verplichtingen onder de overeenkomst niet nakomt.   
Artikel 9: Overmacht
 1. Indien zich een overmachtssituatie voordoet als gevolg waarvan Snoekdogs niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de overmachtssituatie voortduurt. Tot een overmachtssituatie wordt mede gerekend: ziekte, ongevallen, stroom- of internet stortingen en/of uitval, computervirussen en brand.
 2. Nadat de overmachtssituatie voorbij is zullen partijen in overleg treden over de hervatting van de Werkzaamheden en zal een nieuwe planning worden gemaakt voor de begeleidingssessies.
 3. Indien de overmachtssituatie langer dan 90 kalenderdagen voortduurt en/of hervatting van de Werkzaamheden redelijkerwijs niet mogelijk als bedoeld in artikel 9.1, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Snoekdogs is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Snoekdogs als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
 1. Iedere aansprakelijkheid van Snoekdogs is beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat door Snoekdogs aan de klant in rekening is gebracht drie (3) maanden voorafgaande aan het ontstaan van de aansprakelijkheid.
 2. Snoekdogs is slechts aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld door haar is veroorzaakt. Snoekdogs is voorts niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade.
 3. De klant is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hond en de gedragingen van de hond. Snoekdogs is nimmer aansprakelijk voor (a) schade aan of in verband met de hond (waaronder begrepen maar niet beperkt tot medische kosten); en (b) de door de hond veroorzaakte schade aan de klant of derden. De klant is verantwoordelijk om een passende en degelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor de hond.
 4. Snoekdogs is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 5. De klant vrijwaart Snoekdogs tegen alle aanspraken van derden ontstaan door of die verband houden met de door haar uitgevoerde diensten.
Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Snoekdogs aan de klant ter beschikking gestelde materialen en adviezen berusten bij Snoekdogs. Het is de klant verboden deze materialen en adviezen te verveelvoudigen, verspreiden, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Snoekdogs.
 2. Elke handeling in strijd met artikel 11.1 wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Snoekdogs. Snoekdogs behoudt zich ter zake alle rechten uitdrukkelijk voor.
Artikel 12: Vertrouwelijkheid en privacy
 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader de Overeenkomst van de ander verkrijgen.
 2. De persoonsgegevens van de klant zullen door Snoekdogs worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring. Snoekdogs zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. De privacyverklaring is gepubliceerd op de website van Snoekdogs.
Artikel 13: Klachten
 1. De klant is verplicht om klachten verband houdende met de overeenkomst (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, klachten over offertes, facturen, de door Snoekdogs verrichte werkzaamheden of de door de Snoekdogs verstrekte materialen en/of adviezen) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten of omstandigheden waarop de klacht is gebaseerd, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Snoekdogs.
 2. Snoekdogs streeft ernaar om binnen 7 kalenderdagen te reageren op klachten.
 3. Als Snoekdogs van oordeel is dat de klacht gegrond is, dan zullen partijen in goed overleg streven om een oplossing overeen te komen voor de afdoening van de klacht.
 4. Snoekdogs dient te allen tijde door de klant in de gelegenheid gebracht te worden om tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden te herstellen. Snoekdogs dient een redelijke termijn, doch minimaal 14 kalenderdagen, te worden geboden om een tekortkoming te herstellen.
 5. Het indienen van een klacht door de klant, laat de betalingsverplichting van de klant onverlet.
Artikel 14: Slotbepalingen
 1. Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.
 2. Er zal enkel een beroep op de rechter gedaan worden door partijen, nadat zij zich tot het uiterste ingespannen hebben om een geschil in overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Snoekdogs is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren richting Snoekdogs en betrokken derden 12 maanden.