Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
  1. Hondengedragsbegeleider Leonie Lous-Snoek, gevestigd te Serooskerke, KvK-nummer 84554827, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Snoekdogs.
  2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
  3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Snoekdogs tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  4. De website is de website met het domein www.snoekdogs.nl
  5. Advies duidt op de gegeven adviezen die de Snoekdogs aan de klant verstrekt om de klant en de hond te helpen.
Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4: Verplichtingen van partijen in het algemeen

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

Artikel 6: Annulering van de overeenkomst

Artikel 7: Uitvoering en levering

Artikel 8: Prijzen, kosten en betalingen

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 10: Klachten

Artikel 11: Overmacht

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 14: Slotbepalingen
  1. Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.
  2. Er zal enkel een beroep op de rechter gedaan worden door partijen, nadat zij zich tot het uiterste ingespannen hebben om een geschil in overleg te beslechten.
  3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Snoekdogs is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
  4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren richting Snoekdogs en betrokken derden 12 maanden.